Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.afyogaacademie.nl of www.affranseacademie.nl of een sub domein daarvan.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

AF Academie besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. AF Academie aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website(s) met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

AF Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van andere websites, reclame, uitspraken, overtuigingen en gedragingen van individuen of bedrijven die vermeldt zijn op de website van AF Academie.

De product- en merknamen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

E-mail berichten van ons zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend. AF Academie geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

AF Academie behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.