Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AF Academie

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.2) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de

docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering

vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.3) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene

Voorwaarden.

Artikel 2 Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand

contant te voldoen.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft AF Yoga Academie het recht om op de

deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.5) De tarieven zijn gebaseerd op 45 lesweken per jaar. In de zomer is AF Yoga Academie 1 maand gesloten en hoef je geen lesgeld te betalen. Ook in de Kerstvakantie is de studio gesloten, abonnementen worden gewoon volledig betaald en de gemiste lessen kunnen ingehaald worden.

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) AF Academie heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer

aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn

betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 Gemiste lessen

4.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden

ingehaald binnen de zelfde maand (maximun 2 gemiste lessen van de zelfde maand). Je dient hier zelf naar eer en geweten hierop toe te zien.

4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere

redenen.

4.3) Bij het niet op tijd afmelden van de les (5 uur van tevoren) vervalt je recht op inhalen en je strippenkaart wordt afgeschreven.

Artikel 5 Wijzigingen

5.1) AF Academie behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden

en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1) AF Academie verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en

vermogen uit te voeren.

6.2) AF Academie is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van

eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel

voor, tijdens of na les.

Artikel 7 Toepasselijkheid en geschillen

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met AF Academie betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en

andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

Artikel 8 Opzegtermijn

8.1) Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Er kan geen restitutie van het

lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je

een bevestiging van mij ontvangt. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel

contact op met AF Academie

8.2) Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in

te halen.

Artikel 9 Vakantiesluiting

de vakantiesluiting van de studio wordt aangegeven op de website en in de studio.

 

Artikel 10 Kamer van koophandel

 

AF Academie staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr 567305305.